-->nach unten     <--zurück (Meilensteine) 

D e r   S c a m m e l l   1 0 0 - t o n n e r    1 9 2 9
 

Scammell 100-tonner Scammell 100-tonner Scammell 100-tonner Scammell 100-tonner Scammell 100-tonner Scammell 100-tonner
Scammell 100-tonner

Scammell 100-tonner
Scammell 100-tonner
Scammell 100-tonner
Scammell 100-tonner

 <--nach oben     <--zurück (Meilensteine)